درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام مولکول بر سطح تمامی لنفوسیت های T کمکی وجود دارد؟                                 (کارشناسی - 86)

1 ) CD4
2 ) CD8
3 ) CD10
4 ) CD20