درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


مولکول CD8 بر سطح کدام سلول ها یافت می شود؟                                              (کارشناسی - 85)

1 ) لنفوسیت های B
2 ) لنفوسیتهای T کشنده
3 ) لنفوسیتهای T کمکی
4 ) همه لنفوسیتها