درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


لنفوسیت های T کدام ترکیبات را شناسایی میکنند؟                                                  (کارشناسی - 84)

1 ) زنجیره های لیپیدی
2 ) رشته های پپتیدی
3 ) زنجیره های کربوهیدراتی
4 ) همه ترکیبات مذکور