درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تفاوت سوپر آنتی ژنها با آنتی ژنهای معمولی در چیست؟                                         (کارشناسی - 84)

1 ) لنفوسیتها را تحریک نمی کنند
2 ) فقط لنفوسیتهای T را تحریک می کنند
3 ) فقط لنفوسیتهای B را تحریک می کنند
4 ) انواع مختلفی از لنفوسیتها را تحریک می کنند