درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تمامی مارکرهای زیر بر سطح سلول های T وجود دارند بجز:                                   (کارشناسی - 86)

1 ) CD 3
2 ) CD 7
3 ) CD 2
4 ) CD 19