درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام گروه از سلول های زیر در دفاع علیه باکتری های داخل سلولی موثرترند؟             (کارشناسی - 85)

1 ) نوتروفیلها - سلول های TH2 - سلول های TC
2 ) ماست سل ها - سلول های TH1 - سلول های B
3 ) ائوزینوفیل ها - سلول های TH2 - سلول های B
4 ) ماکروفاژها - سلول های TH1 - سلول های TC