درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام مورد از ویژگی های دفاع اختصاصی به شمار می رود؟                                 (کارشناسی - 84)

1 ) معمولا قبل از بروز پاسخ های دفاع غیر اختصاصی شروع می شوند
2 ) از گیرنده های یکسان برای شناسایی انواع آنتی ژنها استفاده می کنند
3 ) با فاصله چند ساعت پس از ورود آنتی ژن حداکثر فعالیت آن دیده می شود
4 ) در برخورد مجدد با یک آنتی ژن سریع تر از بار اول عمل می کند