درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در مورد خاطره ایمنی کدام عبارت صحیح است؟                                                     (کارشناسی - 81)

1 ) در پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی دیده می شود
2 ) سلول های NK نقش اصلی را در برقراری آن بر عهده دارند
3 ) لنفوسیتهای T نقش مهمی در ایجاد آن دارند
4 ) کاملا وابسته به عملکرد سیستم عصبی می باشند