درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


Organification تیروگلوبولین به معنی  ........ است  .


1 ) یددار شدن عامل تیروزین 

2 ) یددار شدن عامل تریپتوفان

3 ) مهار اتصال ید به تیروگلوبولین

4 ) طی کردن مراحل تکوینی تیروگلوبولین