درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


سلول های TH1 با تولید --- -موجب تقویت عملکرد ---- می شوند.                           (کارشناسی - 81)

1 ) IL-4  /  لنفوسیتهای B
2 ) IL-5  /  ائوزوینوفیل ها
3 ) IL-10  /  لنفوسیتهای T
4 ) اینترفرون گاما  /  ماکروفاژها