درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


لنفوسیتهای T کدام نوع از شاخص های آنتی ژنی را شناسایی می کنند؟                         (کارشناسی - 79)

1 ) ردیف های خطی پپتیدی
2 ) ردیف های خطی پلی ساکاریدی
3 ) ردیف های غیر خطی پروتئینی
4 ) ردیف های غیر خطی همه ترکیبات آلی