درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در مورد لنفوسیتهایی که دارای مولکول CD8 هستند گزینه صحیح کدام است؟               (کارشناسی - 76)

1 ) عمدتا دارای نقش کمکی هستند
2 ) فاقد مولکول TCR هستند
3 ) بطور غیر اختصاصی عمل می کنند
4 ) آنتی ژن را به کمک مولکولهای MHC شناسایی میکنند