درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از سلول های زیر قادر به تحریک لنفوسیتهای T دست نخورده هستند؟          (ارشد ایمنی - مدرس 85)

1 ) ماکروفاژها
2 ) لنفوسیت های B
3 ) ماکروفاژهای فعال شده
4 ) سلول های دندریتیک