درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از مارکرهای زیر در تشخیص سلول های خاطره T در انسان استفاده می شود؟ (ارشد ایمنی -86)

1 ) CD 5
2 ) CD 40L
3 ) CD 44
4 ) CD 45RO