درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از میتوژن های زیر توانایی فعال کردن لنفوسیتهای B و T را در شرایط آزمایشگاهی دارند؟
                                                                                       (ارشد هماتولوژی - مدرس 86)


1 ) pokweed mitogen
2 ) wheet germ agglutinin
3 ) helix pomatia
4 ) concovalin A