بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • انسان میزبان اختصاصی کدام یک از کوکسیدهای زیر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • واکنش quellung در ارتباط با پنوموکوک در راستای تشخیص کدام یک از اجزای این باکتری است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • پس از طحال برداری کدام یک از موارد زیر در خون محیطی افراد سالم دیده نمیشود؟  ارشد وزارت بهداشت 79

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در کدم مورد اسم علمی عامل بیماری اکسیوروز صحیح است ؟

  زیست شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از اسیدهای آمینه در ساختمان گلوتاتیون شرکت ندارند ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از عوامل زیر در تشخیص  افتراقی کاندیدیازیس از کچلی کشاله  ران مهمنتر است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در کدامیک از لوسمی های زیر امکان مثبت شدن آزمون های FDP - d-dimer وجود دارد ؟ ( ارشد بهداشت 85 )

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • مولکول CD1 چه نقشی در ایمنی سلولی CMI ایفا می کند؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام اسید آمینه معمولا" در مارپیچ رشته a پلی پپتید وجود ندارد؟

  زیست شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کرمهای زیر کدام یک در داخل روده انسان و حیوانات یافت میشوند؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • pH مخلوط 0.1 مولاراسید استیک و 0.1 مولار استات سدیم را محاسبه کنید ( pk  اسید استیک 4.76  است)

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 •  تشخیص با روش xenodiagnosis در کدام یک از بیماریهای زیر کاربرد دارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام ساختار در باکتری ها باعث افزایش مقاومت آنها نسبت به عوامل بیگانه خوار ، داروها ، آنتی بادی ها و غیره خواهد شد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام اسیدآمینه فقط دارای یک کدون ترجمه است:(ارشد89-90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • آزمون پوستی فن پریکت برای کدام بیماری به کار می رود؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در سیر تکاملی توکسوپلاسما شیزوگونی کجا انجام می گیرد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام پاسخ در مورد IgA درست است ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • گرانولومای مغزی از عوارض اتفاقی کدامیک ا زانگلهای کرمی زیر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • تعداد کدامیک ازایمونوگلوبولین ها در ترشحات داخلی بدن بیشتر از سایرین است ؟ 

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • الگوی چسبندگی اشرشیاکلی آنتروپاتوژن ( EPEC ) در سطح سلول آنتروسیت کدامیک از موارد زیر است ؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده