بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • در توکسوپلاسموز مادر زادی احتمال عبورانگل از جفت در چه زمانی از دوره بارداری بیشتراست ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • ضایعات مخاطی کدامیک از عفونتهای قارچی زیر مشابه کاندیدیازیس است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • شاخص طحال (spleen index) برای آگاهی از کدام ویژگی زیر در مالاریا به کار می رود؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از موارد زیر از خصوصیات سلولهای ALL-L3 است ؟ ( ارشد بهداشت 82 )

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • تروفوزوئیت کدام یک از تک یاخته های زیر میزبان را آلوده میکند؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • واکسن کزاز از کدام جزء باکتری به دست آمده است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • نقش میکرو RNA چیست ؟

  زیست شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • دانه های ذخیره فسفات در باکتری ها کدام است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام عبارت در خصوص ژنهای گروه خونی RHصحیح است ؟(ارشد89-90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام گونه انگل مالاریا در آنوفل ناقل، اسپوروزئیت کمتری ایجاد میکند؟(ارشد بهداشت79)

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام سیستم در توازن اسید و باز بدن اهمیتی ندارد؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • کمپلکس ایمنی در کدام یک از عفونتهای ویروسی زیر می تواند موجب آسیب کلیوی شود؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • ناقل مزمن در کدامیک از بیماریهای زیر مشاهده میگردد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • همه عبرات زیر در مورد Osmotic Fragility صحیح ااست باستثناء :

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از ویروس های زیر باعث ناهنجاری جنینی می گردد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از مارکرهای زیر برای سلول های NK اختصاصی است؟                   (ارشد هماتولوژی - 90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • سیکلوهگزامید به چه منظور به محیطهای کشت افزوده می شود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیردر شیر مادر بیشتر است ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از موارد زیر مهمترین زمینه عفونت موکورمایکوزیس به شمار میرود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از روشهای زیر برای تشخیص آلودگی به آنیزاکیس در انسان مورد استفاده قرار میگیرد؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده