بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • حفره دهانی موقت (Gallet) در کدامیک از تک یاخته های زیر به وجود می آید؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام روش زیر در رده بندی فیلوژنتیک باکتریها ارجحیت دارد؟(ارشد89-90)

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • واکسن نوترکیب هپاتیت B حاوی کدام یک از آنتی ژن های زیر است ؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از تست های زیر برای تشخیص کورینه باکتریوم دیفتریا بکار میرود؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در مقابله با کدامیک ازعوامل عفونی زیر سلول های TH1 از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در ارتباط با انواع عمده ناهنجاری های ساختاری کروموزوم کدام گزینه درست است؟           (ارشد ژنتیک - 90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • انتقال کدام یک از بیماری های زیر در مناطق سردسیر انجام نمی گیرد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • لوسمی بالغین (Adult T Cell leukemia) توسط کدامیک از ویروس های زیرصورت می گیرد؟ 

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از واریته های ترایکوفایتون منتاگروفایتس اوره آز منقی می باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از ترکیبات موجود در گرانول های نوتروفیل از طریق حذف آهن محیطی سبب توقف رشد میکروارگانیسم ها میشود؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • مصونیت در مالاریا به کدام یک از اشکال زیر دیده میشود؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • تمام باکتری های اسهال زای اشرشیا کلی زیر سم زا هستند، بجز:

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در کدام یک از قارچ های زیر ماکروکونیدی و میکروکونیدی مشاهده می شود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • فعالیت آنزیم ALA سنتاز توسط کدام یک از ترکیبات زیر تنظیم می شود ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در ایران مخزن لیشمانیوز جلدی نوع روستایی جوندگان زیرهستند به استثناء:

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از داده های زیر باOIL red O رنگ میگیرند؟

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در ارتباط با ترانسپوزون ها کدام گزینه درست است؟                                                     (ارشد ژنتیک - 90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • برای انجام کدام آزمایش مجاز به مصرفedta نیستیم؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از خانوادههای ویروسی زیر در هنگام همانندسازی، سلول را از فاز استراحت به فاز تقسیم میبرد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در ترکیب کدامیک از رنگهای زیر Azure وجود دارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده