بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کدامیک از حانواده های ویروسی زیر دارای ژنوم تک رشته ای سگمانته میباشند؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • وجود دانه های گوگردی (سولفور گرانول) در ترشحات چرکی ناشی از این باکتری از مشخصه های قابل توجه است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • حلزون میزبان واسط فاسیولا کدام است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در کدام یک از بیماری های زیر ایمونوگلوبولین های سرم افزایش می یابد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • درجه سدیمانتاسیون ریبوزوم باکتری ها بر حسب واحد سوئد برگ کدام عدد است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام گزینه زیر صحیح است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از موارد زیر باعث تجمع پلاکتی (aaggregation ) می باشد ؟ ( ارشد بهداشت 78-77 )

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از باکتری های رشته ای زیر دارای L-DAP در دیواره سلولی بوده و میزان رشد آن در حضور CO2 تغییر نمیکند؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در الکتروفورز Hb بر روی کاغذ استات سلولز و pH =8/6 کدام Hb کندتر حرکت می کند ؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام فاکتور انعقادی در هر دو راه داخلی وخارجی انعقاد نقش دارد ؟ ( کاردانی به کارشناسی 86 )

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • روش مطلوب جهت تشخیص آزمایشگاهی توکسوپلاسموز در بیمران مبتلا به نقص سیستم ایمنی اکتسابی کدامیک از روش های زیر است ؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام اسید آمینه زیربرای انسان ضروری است؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • تولید CRP با افزایش تولید کدام سایتوکاین ارتباط دارد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • مبنای تقسیم بندی اولیه تک یاخته های بر چه اساس بوده است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • چگونه لنفوسیت های B در آزمایشگاه مورد شناسایی قرار می گیرند؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • نهفتگی کدامیک از ویروسهای زیر در نرون های گانلیونهای عصبی انجام می پذیرد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام آنتی بیوتیک زیر واحد ATPase آنزیم توپوایزوماز را مهار میکند؟(ارشد89-90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • قانون آمونتون به کدام یک از موارد زیر اطلاق می شود؟                               (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

  بیوتکنولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک ازویروس های زیر از راه دستگاه تناسلی انتقال می یابد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • با کدام یک از پارامترهای زیر می توان به نمونه خون همولیز یا هایپرلیپمی در آزمون CBC پی برد؟  ارشد وزارت بهداشت 84

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده