بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • در یک اتم عدد جرمی برابر با ------ است .                                                (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

  بیوتکنولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از باکتری های زیر کوکسی گرم مثبت متحرک هستند؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • راه انتشار نگلریا فاولری به مغز کدام است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • پروتئین VPg در انتهای 5 پرایم ژنوم کدام یک از ویروس های زیر وجود دارد؟          (ارشد ویروس -88)

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • جهت تفکیک انتامبا هیستولیتیکا از انتامبا دیسپار کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • تست متابی سولفیت برای تشخیص کدامیک از کم خونی ها بکار می رود ؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • به بخش هایی از مولکول آنتی ژن که به طور اختصاصی با آنتی بادی واکنش می دهد چه می گویند؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از سایتوکاین های زیر موجب افزایش فعالیت ماکروفاژها و سلول های NK می شود؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • در کدام یک از بیماری های زیر تغییرات در سلول های رده منوسیتی دیده میشود؟  ارشد تربیت مدرس 86

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در کدام یک از بیماریهای زیر میزان تبادل بین کروماتیدهای خواهری بیشتر است؟

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • آزمایش Suga - Water برای تشخیص کدم بیماری است ؟

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • همه پدیده های زیر درهموستاز نقش دارند بجز: ( کاردانی به کارشناسی 84 )

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از انگل های زیر در سیر تکاملی خود فقط یک میزبان واسط دارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • ترکیب دی ساکارید - دی فسفات در کدام بخش از ساختمان لیپو پلی ساکارید باکتری های گرم منفی وجود دارد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از خصوصیات زیر در مورد مرحله میسلیال اسپوروتریکس شانکئی صادق است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در کدام یک از بیماری های زیر ارگانیسم قارچی در داخل ماکروفاژها دیده میشود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • همه یافته ها در خون محیطی مبتلایان به HIV دیده میشوند بجز؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • در مورد مولکولهای MHC تمامی عبارات زیر صحیح است بجز:                              (ارشد ایمنی - 86)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • ژن gag در رتروویروسها کدامیک از پروتئین های زیر را کد می نماید ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از ویروسهای زیر آنزیم Integrase دارد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده