بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کدام یک از اسیدهای آمینه زیر هیدروفیلیک است ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • مبتلایان به سندرم نقص ایمنی اکتسابی به همه بیماری های زیر حساس هستند به استثناء:

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • ولوواژینیت از اشکال بالینی کدام یک از بیماری های زیر می باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • جذب نوری یک پروتئین در طول موج 280 نانومتر به دلیل کدامیک از موارد زیراست ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام گزینه در مورد فسفولیپید های غشا گلبول قرمز صحیح است؟  ارشد مدرس 89

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیر در عکس العمل های ایمنی در ابتدا ساخته می شود ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • جسم بازال در ساختمان کدام قسمت از باکتری دیده می شود؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از بیماری های زیر قابل انتقال از حیوان به انسان است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • آنتی ژنهای کلاس دو MHC در کدام یک از سلول های زیر انتشار بیشتری دارند؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از داروهای زیر بر روی دینامیک پلیمراسیون اکتین نقش دارند؟(ارشد89-90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام اسید آمینه برای انسان ضروری است؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • مواد اصلی تشکیل دهنده TSI کدام است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • نهفتگی کدامیک از ویروس های زیر در نرون های گانگلیون های عصبی انجام می پذیرد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام آنزیم اختصاصی مسیر گلوکونئوژنز در سیتوزول فعالیت دارد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • تتانو اسپاسمین و توکسین بوتولیسم به ترتیب صفات زیر را دارد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • پیگمان استافیلوکوک ها در چه شرایطی بهتر تشکیل می شود؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از تک یاخته های زیر را میتوان در دهان و لوزه پیدا کرد؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در مورد سیستم خونیABH در ترشحات و سطح سلول کدام گزینه صحیح است؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در مولکول HLA-I :                                                                                       (ارشد مدرس 81)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یاخته خون محیطی با رنگ امیزی رایت معادل با شمارش رتیکولوسیت است؟  ارشد وزارت بهداشت 77

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده