بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کدام یک از سایتوکاین های زیر در تشکیل فرایند التهاب مشارکت دارد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • شکل ذخیره انرژی شیمیایی در عضلات ................. می باشد .

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از قارچهای زیرجزء قارچهای سیاه می باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک ازRNA ویروس های زیراز RNA پلیمرازسلولی در نسخه برداری استفاده می نماید؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • ترکیبات زیر در ساختمان دیواره سلولی باکتریهای گرم منفی وجود دارد بجز:

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از تک یاختگان زیر از طریق ترشحات دهانی به انسان منتقل میشود؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از جملات زیر در مورد لوسمی حاد بازوفیلی نادرست می باشد؟             (ارشد هماتولوژی - 90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از ویروس های زیر تولید pock درغشاء کوریوآلانتوئیک تخم مرغ جنین دار می کند ؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از دسته سلول های زیر بطور معمول به عنوان سلول های عرضه کننده آنتی ژن به شمار می روند؟
                                                                                                           (ارشد ویروس-مدرس82)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در روند شناسایی آنتی ژن توسط لنفوسیتهای T همه توصیف های زیر صحیح است بجز:

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 •  به ازای یک پیرووات چند NADH در چرخه کربس تولید می شود؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • اتصال کدامیک از ترکیبات زیر به هموگلوبین از طریق حلقه هم(HEME) میباشد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از ویروسهای زیر مولد تب خونریزی دهنده هستند؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • انتقال الکترون در کدام قسمت از سلول باکتری قرار دارد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • همه موارد زیر درمتوقف مکانیسم های دفاعی سلوهای ماکروفاژبعد ازبلع لژیونلاها دخالت دارند. بجز:

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • دمای مناسب برای رشد پروماستیگوت های لیشمانیا چند درجه سانتی گراد است؟(ارشد89-90)

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک ازعفونتهای زیر ریوی بوده وبه اندامهای دیگر منتشر نمی شود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از موارد زیر وجه افتراق CMML ازCML نمی باشد ؟ ( ارشد بهداشت 82 )

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از خانواده های ویروسی زیر از DNA پلیمراز سلولی جهت تکثیر استفاده می کند؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • انکلوزبون های داخل هسته ای و سیتوپلاسمی همراه با شکل گیری سلول های غول آسا در عفونت با کدامیک از ویروس های زیر دیده می شود ؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده