بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • همه گزینه های زیر درمورد خصوصیات  لنفوسیت B درمراحل مختلف تمایز صحیح است .بجز:

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • توده پلاکتی فیبرینی که در عروق تشکیل می شود چه نام دارد؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • زنجیره انتقال الکترون در کدام قسمت از سلول باکتری قرار دارد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • افزایش  پارامتر MCHC  در تمام  موارد  زیر مشاهده  می شود  بجز :

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از قارچ های زیر علاوه برتولید مایکوتوکسین در ایجاد آلرژی وعفونت های سطحی و عمقی نقش برجسته دارد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • تمام فاکتورهای زیر در باکتری های گرم منفی وجود دارند بجز:

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • مننژیت با استقرار آرام و تدریجی به علت کدام یک از عوامل نامبرده در زیر بیشتر ممکن است حادث گردد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • فرم تروفوزوئیت کدامیک از تک یاخته های زیر دارای فرینه دو طرفه است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • افزایش اینترلوکین 2 (IL 2) در سرطان زائی یکی از ویروسهای زیر موثر است؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • هموگلوبین در کدام مورد افزایش نشان نمی دهد؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • سیکلوهگزامید به چه منظور به محیطهای کشت افزوده می شود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام مرحله از سنتز پروتئین نیاز به ATP دارد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام روش برای تعیین zygosity دقیق تر است؟                                                                 (ارشد ژنتیک - 90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • مهمترین فاکتور ویرولانس نایسریا گونوره کدام یک از موارد زیر است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در اسمیر خون محیطی مبتلایان به CML کدا میافته دیده نمی شود ؟ ( کاردانی به کارشناسی 81)

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • مهمترین علامت تشخیصی بین سلول میلوبلاست و لنفوبلاست کدام است؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام گزینه بیانگر شکل تیپیک استرپتوکوکوس پنومونیه در زیر میکروسکوپ است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • احدث توالت های بهداشتی در کنترل آلودگی به کدام یک ز اانگل های زیر بی تاثیر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از جملات زیر غلط است ؟                                                           (ارشد ایمنی - مدرس 85)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • اظهارات زیر صحیح است بجز:

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده