بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • وود کاریوزوم کناری با کروماتین محیطی نامنظم در هسته شاخص تشخیص کدام تک یاخته است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در اسیدوز تنفسی جبرانی کدام مورد صحیح است؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از پروتئین های پلاسما در کبد سنتز نمی شود ؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • وجود کونیدی های رنگی با دیواره عرضی و طولی و جوانه های ثانویه مشخصه کدام قارچ است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • درمورد تنظیم مسیرهای متابولیسمی کربوهیدرات ها گزینه درست کدام است ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • مقدار عددی ثابت تعادل K در یک واکنش تعادلی به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟
                                                                                 (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

  بیوتکنولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • یکی از سیستم های گروه خونی زیر در ارتباط با بسیاری از اتو آنتی بادی های گرم میباشند؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک ا زویروسهای زیر اطلاعات ژنتیکی برای آنزیم RNA پلیمراز دارد بدون اینکه آنزیم در ساختار ویریون وارد شود؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • برای تشخیص آزمایشگاهی پنوموسیستوزیس از کدام نمونه استفاده می شود؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • تمام موارد زیر در مورد Chaperonin ها صحیح است ، بجز :

  زیست شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • یدواستامید با اثربرکدام عامل شیمیائی زیر موجب مهار آنزیم می گردد؟ (کارشناسی ارشد 90-89 )

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • مهمترین وجه افتراقی عفونت ژیاردیائی با عفونتهای روده ای باکتریایی کدامیک از موارد زیر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از جملات زیر در مورد گرانولوسیتها صادق است؟(ارشد89-90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • ویروس اوریون متعلق به کدام یک از جنس های ویروسی زیر می باشد؟                   (ارشد ویروس - 88)

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام آنزیم اختصاصی مسیر گلوکونئوژنز در سیتوزول فعالیت دارد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • گلبول قرمز بدلیل وجود کدامیک مقعرالطرفین است؟(ارشد89-90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • پیگمان استافیلوکوک ها در چه شرایطی بهتر تشکیل می شود؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • محیط کشت حاوی دوپا (DOPA) جهت تشخیص کدام یک از قارچ های زیر بکار می رود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • لیمنه، میزبان واسط کدام ترماتود است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در جریان عفونت ویروسی عوامل دفاعی به چه ترتیبی وارد عمل می شوند ؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده