بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کدام یک از آمیبهای زیر فاقد مرحله کیستی است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام فاکتور انعقادی در کبد ساخته نمی شود ؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • در شرایط طبیعی، تمام اسیدهای آمینه در آلبومین خون باردار هستند، بجز:

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • گلوکز -6- فسفات توسط کدام آنزیم به 6- فسفوگلوکونات تبدیل می شود؟ (کارشناسی ارشد 90-89 )

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از گزینه های زیر در مورد لیپوپروتئین لیپازدرست است ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در آزمایش مستقیم گره های ترایکومایکوزیس آگزیلاریس کدام یک از موارد زیر مشاهده می شود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • واکسن کزاز از کدام جزء باکتری به دست آمده است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • عامل اصی لیشمانیوز جلدی - مخاطی کدامیک از انگلهای زیر است ؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • لارو کدامیک از کرم های زیر در بدن انسان ایجاد بثورات خزنده (Creeping Eruption) خواهد کرد؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از سلول های زیر نخستین سلولی است که در کانون التهاب حاضر میشود؟  ارشد مدرس 84

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • همه گزینه های زیر در مورد پدیده ویرایش گیرنده ( Receptor editing ) صحیح است بجز:

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • پاپیلوما ویروسها از کدامیک از پروتئین های زیر در ترانفرم کردن سلول استفاده میکند؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در بیماران مبتلا به ایدز کدام یک از عفونتهای زیر اهمیت بیشتری دارد؟(ارشد بهداشت81)

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون (Hemaglutination inhibition) در تشخیص عفونت با کدام یک از ویروس های زیر کاربرد دارد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • مهمترین منبع خطا در افزایش شمارش کاذب پلاکتها در سیستم های شمارشگر کدام است؟  ارشد وزارت بهداشت 84

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از گزینه های زیر درست است؟                                                   (ارشد ویروس-مدرس86)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی کدامیک از مراحل زیر با اهمیت تر است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در کدام  مورد کم خونی معمولا نورموسیتیک است ؟ ( کاردانی به کارشناسی 66)

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • رنگ آمیزی موسی کارمن مایر در تشخیص مرحله بافتی کدام قارچ زیر ارجحیت دارد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از ترکیبات زیر فعال کننده آلوستریک آنزیم فسفوفروکتوکیناز در راه گلیکولیز است؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده