بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کدام عبارت در خصوص مواد ضد انعقاد غلط است ؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • ساختار پراکسیداز ائوزینوفیلی:

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از اجناس فامیل میکروکوکاسیه دارای حرکت است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • تمااسیدهای آمینه زیر در ساختمان پروتئین شرکت دارند،بجز:(ارشد89-90)

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • دمای مناسب برای رشد پروماستیگوت های لیشمانیا چند درجه سانتی گراد است؟(ارشد89-90)

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از مولکولها و رسپتور های زیر در سطح لنفوسیت های T کمکی وجود دارد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • فرم آلوده کننده کدام ترماتود برای میزبان واسط اولیه تخم است ؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از ویروس های زیر از گیرنده اسید سیالیک استفاده میکند؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از ویروسهای زیر باعث تخریب عملکرد لنفوسیت T میگردد.

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در مورد اسیدهای آمینه کدام عبارت صحیح نیست ؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیر در عکس العمل های ایمنی در ابتدا ساخته می شود ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از جملات زیر در مورد اندوتوکسین باکتری ها صحیح است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • CO2 وریدی بیشتر به چه صورتی وجود دارد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • مهم ترین عامل تعیین کنند ه در توانایی  تشکیل پیوند هیدروژنی توسط اسید های آمینه در محیط مائی ........است. 

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از انواع لیشمانیاهای زیر جزء تحت جنس ویانیا (viania) است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در ادغام (فیوژن) ویروس ایدز با غشا سلول میزبان کدام یک از پروتئین های زیر دخالت دارد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از گزینه های زیر صحیح  نمی باشد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • عفونت موضعی توسط کدام یک از ویروس های زیر ایجاد می شود؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • عفونت نهفته در کدامیک از فامیل های زیر مشاهده می گردد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • پلاسمالوژن درکدام اندامک های سلولی ساخته می شود؟                                                         (ارشد ژنتیک - 90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده