بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • مسیر سوخت ساز عبارت است از :

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • نوروسپورا نام مرحله جنسی کدامیک از قارچهای زیراست ؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • نیمه عمر کدام یک از ایمونوگلوبولین های زیر از همه کوتاه تر است؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از ویروسهای زیر تب خون ریزی دهنده می دهد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در مورد هماگلوتینین ویروس انفلوانزای Aکدام گزینه صحیح است؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • تنوع آنتی ژنیک باکتری ها در تمام قسمت های زیر مشاهده می شود بجز:

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • ترکیب ریبیتول وگلیسرول در ساختمان شیمیائی کدامیک از اجزاء باکتری های گرم مثبت وجود دارد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • غشای سیتوپلاسمی باکتری ها چهار نقش زیر را دارد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • امکان بالغ شدن کدام کرم در ریه انسان وجود دارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از مولکولهای زیر نقش مهمی در شکستن و تخریب آنتی ژن را دارا می باشند؟
                                                                                         (ارشد ایمنی - 81)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از عبارات زیرنقش کوآنزیمی ویتامین مربوطه را نشان می دهد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • عفونت با کدام یک از تک یاخته های زیر در اکثر حیوانات خونگرم دیده می شود؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • بیماری خودایمنی که سبب آنمی همولیتیک شدید میشود در اثر ابتلاء به کدامیک از انگلهای زیر ممکن است بوجود آید؟(ارشد انگل بهداشت79)

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک ا زترکیبات زیر در بیوسنتز اوره و نوکلئوتیدهای پیریمیدینی شرکت مینماید؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در تبدیل اسید پیروویک به فسفووانول پیرووات کدام آنزیم های زیر دخالت دارد ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • اسفرول محتوی اندوسپور در بافت مشخص کننده عفونت زیر می باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • عامل بیماری تب پیشاب سیاه کدام انگل زیر است؟(کارشناسی 64)

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • مقاومت دارویی بیشتر در کدامیک از پلاسمودیوم های زیر ایجاد شده است ؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کاهش pCO2 خون شریانی باعث کدام مورد زیر می شود؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام نشانه  آزمایشگاهی زیر در میلوفیبروز غلط است ؟ ( ارشد بهداشت 86 )

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده