بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کاهش در فعالیت methylen tetra hydrofolate reductase موجب ابتلا به کدام نقص می شود؟
                                                                                                              (ارشد ژنتیک - 90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از ویروس های زیرمولد تب خون ریزی دهنده هستند؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • بیشترین تغییر آنتی متعلق به کدامیک از یاکتریهای زیر است؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • قانون آمونتون به کدام یک از موارد زیر اطلاق می شود؟                               (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

  بیوتکنولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • دوره نهفتگی کدام یک از انواع مالاریای زیر طولانی تر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • خوک میزبان طبیعی کدام یک از تک یاخته های زیر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از ویروس های زیر دارای تگیومنت می باشد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • تمام خواص زیر مربوط به باسیل سل می باشد بجز:

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • تمام پیوندهای زیر در ساختمان دوم یافت می شود ، به جز :

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • كداميك از فاكتورهاي انعقادي داراي ساختمان ژروتئيني نيست؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • علائم بالینی و تصویر هیستوپاتولوژیک پنی سیلوزیس(ناشی از پنی سیلوم مارنفئی)به کدام بیماری قارچی زیر بیشتر شباهت دارد؟(ارشد89-90)

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • لارو کدام یک از سستودهای زیر در مغز انسان ایجاد عارضه می کند؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • سلولهای Bite در کدامیک از بیماریهای زیر بیشتر دیده میشود؟(ارشد89-90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • اکتینومایست ها:

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • میسلیوم های کدام یک از قارچ های زیر فاقد تیغه میانی می باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از سلول های زیر هتروپلویئدی می باشد ؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • دررابطه با ژن ( Insulin like growth factor 2 ( IGF 2 کدام مکاتیسم موجب ایجاد سرطان می شود؟

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • آلکالن فسفاتاز گلبولهای سفید درکدام شرایط کم می شود ؟ ( کاردانی به کارشناسی 69)

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • ویروس HIV پس ازورود به بدن از طریق کدام مولکول زیر به CD4 درسطح سلول ها متصل می گردد ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از افرادزیر مبتلا به مالاریای ویواکس نمی شوند ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده