بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کدامیک از آنزیم های زیر در ایجاد بیماری سفیلیس نقش دارند؟ ( کارشناسی ارشد سال 88-89 )

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • ویروس هپاتیت C:

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از ویروسهای زیر باعث کارسینوم سرویکس میگردد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • خودآلودگی خارجی و داخلی در کدام یک از کرم های زیر دیده می شود؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در مورد RDW کدام جمله صحیح نیست؟

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • جذب نوری درناحیه 280 نانومتربرای اندازه گیری کدام اسید آمینه استفاده می شود؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • ژن gag در رتروویروسها کدامیک از پروتئین های زیر را کد می نماید ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • انتهای نرکدامیک از کرم های زیر فاقد خمیدگی است ؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • به چه طریق لنفوسیت B از لنفوسیت T تشخیص داده می شود ؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • ترشحات کدا م غده در مردان به خون می ریزد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • جهت تامین گروه استیل مورد نیاز برای سنترسیتوپلاسمی اسید چرب فعالیت کدام آنزیم زیرضروری است؟ ( کارشناسی ارشد 90-89 )

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • سوهای گلیکوژن دار محیط در رشد و تکثیر کدامیک از تک یاخته های زیر موثر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام عبارت در مورد مولکلوهای MHC صحیح است؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • تمام موارد زیر در باکتری های گرم منفی وجود دارد بجز:

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • مراحل segmentation و migration در حین فرایند تکامل جنینی توسط کدامیک از ژن های زیرهدایت می شوند؟

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام مشخصه زیر برای مقایسه صحت و دقت در اندازه گیری های مختلف خونشناسی مناسب تر است؟     ارشد وزارت بهداشت 80

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در کدام پلاسمودیوم زیر تهاجم انگل به گلبولهای قرمز جوان بیشتر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در کدامیک از بیماریهای زی سلولهای Pseeudo-Pelger Huet دیده نمیشود؟؟

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در ضایعات کدام یک از بیماری های زیر گرانول تولید می شود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • گلیسرآلدئید 3 فسفات به 1و3 دی فسفوگلیسیرات توسط کدامیک از انزیم های زیر تبدیل میشود؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده