بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کدام اسید آمینه در عمل انعقاد خون نقش دارد؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • در مورد مگاکاریوسیتها کدام گزینه غلط است؟  ارشد بهداشت 84

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • نیتریک اکسید (NO) بدن دراز کدام اسید آمینه مشتق می گردد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • آنتی ژنهای سازگاری نسجی نوع II  روی سلول های زیر بیان می شوند:             (ارشد ایمنی - مدرس 81)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام گزینه در مورد انتقال توکسوپلاسما گوندئی صحیح تر است ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • شایع ترین عفونت قارچی بیمارستانی کدام است ؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از ترکیبات زیربعنوان مهمترین عامل حفظ توانایی حیات قارچ در نگه داری قارچ ها به روش لیوفیلیزاسیون مطرح می باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • گرانول های مربوط به آکتینومادوراپلتیری به چه رنگی دیده می شود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • آنتی بادیهای طبیعی ضد گروههاای خونی معمولا از چه کلاسی هستند ؟ 

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از پروتئین های زیر در ساختمان ویروس ایدز قرار دارد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در صورتی  که غلظت آهن سرم بیماری 100 میکروگرم در صد ومیزان TIBC  4 میلی گرم در لیتر باشد .در صد اشباع ترانسفرین سرم این بیمار چقدر است ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • خون ادراری (hematuria) در آلودگی به کدام یک از شیستوزوماهای زیر دیده می شود؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • لنفوسیت های B بعد از تحریک با آنتی ژن به کدام سلول تبدیل می شوند؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • ابتلاء به کدامیک از انگلهای زیر ممکن است باعث کوری شود؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام گزینه در مورد رتیکو لوسیت نادر است ؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • وکتور شاتل چیست؟

  زیست شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از ویروس های زیر باعث تحریک تقسیم سلولی می گردد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از قارچهای زیر دارای میکروکونیدی و ماکروکونیدی می باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • همه موارد زیر در مورد HLA -DM صحیح است بجز :

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • عفونت موضعی توسط کدام یک از ویروس های زیر ایجاد می شود؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده