بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • در ایجاد آسپرژیلوزیس مهاجم کدامیک از موارد زیر اهمیت بیشتری دارد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام بخش از ساختمان ایمونوگلوبولین بخش متغیرآن را تشکیل می دهد ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • از کدام طریق شکل آنزیم ودر نتیجه فعالیت آن را بطور برگشت پذیرلحظه به لحظه می توان تغییر داد ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در کدام یک از انواع مالاریای زیر سیستم اعصاب مرکزی بیشتر مورد تهاجم قرار می گیرد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • سیر تکاملی تمام تک یاخته های زیر دریک میزبان کامل می شود، به استثناء:

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از اسیدهای آمینه زیر در اتصال فلزبه پروتئین نقش اصلی را دارد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در كمبود ويتامينK فعاليت كدام پروتئين انعقاد كاهش مي يابد؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام حلزون در سیکل زندگی فاسیولا هپاتیکا نقش میزبان واسط را دارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • درکدامیک تخمک تعیین کننده جنسیت فرزندان است؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • واکسن نوترکیب هپاتیت B حاوی کدام یک از آنتی ژنهای زیر است؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • همه گزینه های زیر درمورد بیماری ونوع واکسن آن صحیح است بجز:

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • انتقال کدام یک از بیماری های زیر در مناطق سردسیر انجام نمی گیرد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • لوکوس ژن کد کننده زنجیره آلفا گلوبین روی کدام کروموزوم قرار دارد؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • لارو کدام یک از سستودهای زیر در مغز انسان ایجاد عارضه می کند؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • مولکول TCR در سطح لنفوسیتهای T دارای همه خصوصیات زیر است بجز:

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • روشی که بتوان دو پروتئین را از روی اختلافات حلالیت آنها در محیط دیگر جدا سازی نمود چه نام دارد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از تک یاختگان زیر در تمام مراحل سیر تکاملی خود فاقد تاژک آزاد است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در مرحله خونی لنفاوی تریپانوزومیازیس آفریقائی ، ابتلاء کدامیک ازغدد لنفاوی زیر بیشتر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از عبارات زیر در مورد EBV درست می باشد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از درماتوفیت های زیر ازجمله عوامل عمده کچلی پا درسراسر دنیا هستند؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده