بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • ضایعات مخاطی روده بزرگ همراه با پرولاپس رکتوم در کدام آلودگی کرمی زیر ممکن است دیده شود ؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • وجود واکوئل در سیتوپلاسم نوتروفیلها در اسمیر خون تازه بیمار ناشی از وجود .............است.

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • همه خصوصیات زیر در مورد آرکئی باکتری ها صدق می کند بجز:

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • آلوپورینول به عنوان داروی انتخابی جهت درمان نقرس به کار می رود این ماده کدام آنزیم به کار می رود؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • آزمایش تشخیصی ایدزکه  براساس واکنش آنتی بادی سرم بیمار و پروتئین های gp41 یا p24 مربوط به ویروس است چه نام دارد ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • ویژگی اپسونیزاسیون مربوط بخ کدام بخش از ساختمان مولکول آنتی بادی است؟(ارشد89-90)

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • روش مک ماستر( MeMaster ) برای تعیین شدت آلودگی در کدام گروه از کرمها کاربرد دارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام فاکتور توسط سم  مارRussells viper  فعال می شود ؟ ( ارشد هما تولوژی وزارت بهداشت 78-77 ) 

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • آنزیم های تنفسی در کدام قسمت باکتری ها قرار دارند؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • سیترولینوری به خاطر نقص فعالیت کدام آنزیم زیر ایجاد میشود؟(ارشد88-89)

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • سنجش حساسیت دارویی با روش (MODS) برای کدام یک از باکتری های زیر کاربرد دارد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از آنتی ژنهای زیر مربوط به فلاژل باکتری است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در کدام یک از طیف های جذام تست لپرومین بالاترین راکسیون مثبت را نشان می دهد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • ارزیابی آلکالن فسفاتاز لوکوسیتر در کدام تشخیص افتراقی مفیدتر است؟


  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از ویروسهای زیر دارای گلیکوپروتئین سطحی با خاصیت آنزیمی است؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • افزودن توئین 80 به محیط کورن میل آگار به منظور تشدید تولید کدام یک ا زواکنش های زیر صورت میگیرد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک ازدانشمندان زیر بعنوان پدر شیمی درمانی شناخته می شود؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • تمام خواص زیر مربوط به باسیل سل می باشد بجز:

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • موتیف مارپیچ ( Helix - turn - Helix )

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • فرمول زنجیره ای Z2Y2 مربوط به کدام هموگلوبین است؟                    ارشد وزارت بهداشت 77

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده