بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • علایم بیماری مایستوما عبارتست از:

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از قارچ های زیر در مرحله بافتی دارای چندین جوانه است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • اضافه کردن IL-12 به واکسن لیشمانیا چه تغییری در پاسخ به واکسن ایجاد می نماید؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • تولید اسیدهای دی کربوکسیلیک در کدام نوع از اکسیداسیون زیر صورت میگیرد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در اتصال HIV به سلول میزبان همه مولکول های زیر ضروری هستند بجز:

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در سیر تکاملی پلاسمودیوم های انسانی میزبان نهایی کدام است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از ویروس های زیرتب خون ریزی دهنده می دهد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • نقش آنزیم توپوایزومرازI  چیست؟(ارشد89-90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از ترکیبات زیر خصوصیت ایمنی زایی بیشتری دارد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • لنفوسیت های T سیتوتوکسیک چگونه آنتی ژن را تشخیص می دهند؟                            (کارشناسی - 73)

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • شستن دست ها با آب و صابون پس ازتوالت رفتن در پیشگیری از ابتلا به کدام انگل نقش دارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • انتهای کدامیک ازلاروهای زیردوشاخه است ؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از مولکولهای زیر برای انتقال زنجیره بتای MHC - I و اتصال آن به زنجیره آلفا نقش واسطه دارد؟
                                                                                                                    (ارشد ایمنی - 80)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • به دنبال نگه داری خون کدام یک از فاکتور های زیر در کیسه خون افزایش می یابد؟
                                                                              (ارشد هماتولوژی - 90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • تعریف sporodochia کدامیک از گزینه های زیر است ؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • احدث توالت های بهداشتی در کنترل آلودگی به کدام یک ز اانگل های زیر بی تاثیر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • میزبان اصلی کریپتوسپوریدیوم اندرسونی کدام موجود زیر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در کدام یک از بیماریهای تک یاخته ای زیر باکتریها به طور مستقیم و غیر مستقیم در بیماریزای نقش دارند؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از سلولهای زیر نقش مهمی در پاکسازی کمپلکس ایمن در بدن دارد؟(ارشد89-90)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در آلودگی ناشی از کدام یک از ویروس های زیر در صورت لزوم از سرم و واکسن به طور همزمان استفاده می شود؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده