بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • سندروم نفروتیک در کدام یک از انواع مالاریا بیشتر دیده می شود؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در کدام یک از تریپانوزوم های زیر شواهدی دال بر بیماری زا بودن آن وجود ندارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • آلکالن فسفاتازگلبولهای سفید درکدام شرایط کم می شود ؟ ( کاردانی به کارشناسی69 )

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • اولین رتبه در طبقه بندی باکتری ها عبارت است از:

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • pancytopenia در کدام یک از بیماری های زیر دیده می شود؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • بیشترین اسید آمینه ای که درساختمان کلاژن وجود دارد کدام است ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • همه توصیفهای زیر در مورد ماکروفاژها صحیح است بجز:

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • سلول های دندریتیک ( dendritic ) با کدام یک از روش یا مولکولهای زیر نمی توانند آنتی ژن را از محیط پیرامون خود برداشت نمایند؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کپسول کدام یک از باکتریهای زیر از جنس پلی ساکارید نمی باشد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام اسید آمینه زیر در ساختمان زنجیره جانبی لایه پپتیدوگلیکان باکتری های گرم مثبت در موقعیت چهارم قرار می گیرد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • قدرت یک بافر به کدام مورد بستگی دارد؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • حلزون میزبان واسط فاسیولا کدام است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از آشکارسازی های زیردر روش آنالیزدستگاهی HPLC استفاده نمی شود؟ ( ارشد 90-89 )

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در یک مقطع بافتی از نیمه خلفی فاسیولا کدام ارگان انگل دیده نخواهد شد؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در ارتباط بین پلاکت و ADP کدام جمله صحیح است ؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • همولیز کامل (همولیز بتا) حاصل از پرگنه های استرپتوکوک گروه A در سطح ژلوز خوندار مربوط به کدام یک از فاکتورهای زیر است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • درآلودگی به کدام انگل موشهای خانگی اهمیت دارند؟ ( کارشناسی علوم 69)

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • برای تشخیص هموگلوبین های ناپایدار کدامیک از آزمایشات زیر مفید نمی باشد؟

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • ژن آزمونی که به سمت راست ژن مورد مطالعه متصل میشود وپلی پپتیدی را رمزدهی می کند که موجود میزبان قادر به تولید آن نیست چه نام دارد ؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • با کدام یک از مکانیسم های زیر آدنوویروس ها قدرت فرار از ایمنی سلولی را پیدا می کنند؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده