اخبار

احتمال تعطیلی رشته های کم متقاضی علوم پایه پزشکی

۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت

در گفتگو با مهر عنوان شد؛ احتمال تعطیلی رشته های کم متقاضی علوم پایه پزشکی دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی از ارائه طرح ساماندهی خدمات در حوزه آزمایشگاهها و ایجاد محدودیت در رشتههای کم متقاضی در علوم پایه پزشکی خبر داد. دکتر جمشید حاجتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برش نیروی انسانی در دوره دکتری تخصصی رشتههای علوم پایه پزشکی گفت: ما در دکتری تخصصی رشتههای علوم پایه پزشکی بسته به نوع رشته با میزان تقاضای متفاوتی روبرو هستیم. از همین رو ما رشتهها را به سه دسته پر تقاضا، تقاضای متوسط، کم تقاضا و همچنین بسته به اینکه طیف گروهی که میتوانند در آن رشته شرکت کنند، دسته بندی کردیم. وی افزود: در مورد رشتههای کم متقاضی با چند مسئله مواجهیم یا طیف گروهی که میتوانند در آن رشته شرکت کنند محدود است یا افراد از گروهی هستند که جایگاه شغلی مشخصی دارند و نیازی به ادامه تحصیل برای ارتقای شغلی آنها وجود ندارد و یا اینکه رشته بازار کار روشنی ندارد. دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی درباره آمار شرکت کنندگان در آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی یادآور شد: ما نسبت به گذشته کاهش محسوسی در تعداد شرکت کنندگان در آزمون نداشته ایم اما آمار بنا به هر رشته متفاوت است. وی درباره احتمال تعطیلی رشتههای کم متقاضی گفت: ممکن است رشتههایی که متقاضی کمی دارند رو به تعطیلی بروند. حاجتی اظهار داشت: در حال حاضر در وزارت بهداشت طرح نیازسنجی نیروی انسانی در حال انجام است و پیش از این نیز ۲ مطالعه بزرگ در گروه رشتههای توانبخشی و مامایی در این زمینه انجام شده است و راهنماهایی برای دانشگاهها تهیه شد. از همین رو دانشگاهها بر همین مبنا به شورای گسترش پیشنهاد میدهد که کدام رشتهها میتواند مورد نیاز باشد. بازنگری در دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی وی از بازنگری در دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی خبر داد و گفت: برای علوم آزمایشگاهی یک قانونی در سال ۶۷ در مجلس تصویب شد که بر اساس آن به عدهای از دارندگان مدرک دکتری تخصصی رشتههای علوم پایه پزشکی اجازه میداد که با گذراندن دورهای که جزئیات آن را وزارت بهداشت تعیین میکند، صلاحیتی را کسب کنند و آزمایشگاه تأسیس کنند. دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی اظهار داشت: از آن سال افرادی از این قانون استفاده کردند و با گذراندن دوره بسیاری از آزمایشگاههای بزرگ فعلی کشور را تأسیس کردند. بعدها برخی از تحصیل کردههای رشته علوم آزمایشگاهی نسبت به این موضوع اعتراض و اقدام کردند و این دوره متوقف شد. وی یادآور شد: افراد ذی نفع از سال ۶۷ تا سال ۹۴ این موضوع را پیگیری کردند و به مراجع قانونی مراجعه کردند و در نهایت پس از کش و قوسهای متعدد، در سال ۹۴ وزارت بهداشت آئین نامهای را تصویب کرد که افراد بر اساس آن آئین نامه میتوانند در آزمون شرکت کنند و در دانشگاههای علوم پزشکی که تعیین میشود دوره مورد نظر را بگذرانند و در نهایت صلاحیت لازم را کسب کنند. حاجتی خاطرنشان کرد: از سال ۹۴ تاکنون دو دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی از سوی وزارت بهداشت برگزار شده است و با وجود برخی مخالفتها در نهایت آزمون به خوبی برگزار شد، هیچ اعتراضی از سوی داوطلبان ارائه نشد و افرادی که در دوره انتخاب شدند نیز از بهترین افراد در حوزه کاری خودشان هستند. وی گفت: تاکنون دو دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی برگزار شده است و به زودی دور اول افراد فارغ التحصیل میشوند. خیلی از افراد پذیرفته شده از میان شناخته شده ترین افراد حوزه کاری خودشان هستند. دوره سوم نیز امسال برگزار میشود. قرار است پس از این سه دوره، درباره چگونگی ادامه دوره تصمیم گیری شود. چرا که اکنون دانشگاههای علوم پزشکی بسیاری متقاضی این دوره هستند و از همین رو نیازمند بازنگری در ظرفیتها و دوره هستیم. طرح ساماندهی خدمات حوزه آزمایشگاهها دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی از طرح ساماندهی خدمات حوزه آزمایشگاهها خبر داد و گفت: وزارت بهداشت برای ساماندهی بحث خدمات در حوزه آزمایشگاهها یک طرحی را آماده کرده است و در حال کار در این زمینه هستیم. معاونت آموزشی و آزمایشگاه مرجع سلامت در معاونت درمان در این زمینه کار میکنند. وی یادآور شد: این موضوع بحث مهمی است که در آزمایشگاه چه گروهی مسئولیت را بر عهده دارند. در همه جا طیفهای متعددی در حال فعالیت هستند و دهها رشته علمی باید در کنار هم کار کنند و به همه نیازها جواب داده شود. اینکه سطح آزمایشگاه عمومی یا تخصصی است و مسئولیتهای متعدد و تخصصی و حوزههایی هستند که باید تعریف شوند که در این طرح به آن توجه شده است.

گذاشتن نظر