اخبار

پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل کلید خورد

۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت

با موافقت سازمان بیمه سلامت؛ پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل کلید خورد طرح پوشش بیمهای خدمات پرستاری در منزل با پیگیری معاونت پرستاری به موافقت سازمان بیمه سلامت رسید و فاز اول اجرای آن در ۶ استان به مدت یک ماه اجرا میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک معاونت پرستاری و بیمه سلامت با مدیران پرستاری و مدیران کل بیمه سلامت استانهای همدان، کرمان، اردبیل، یزد، تهران و گیلان به صورت ویدئو کنفرانس در خصوص پوشش خدمات بیمهای مراکز مشاوه و خدمات پرستاری در منزل با حضور معاون پرستاری وزارت بهداشت و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، برگزار شد. مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت، با بیان اینکه برنامه ششم توسعه و نیاز مردم به دریافت خدمات مراقبتی، ما را مکلف میکند که به سمت توسعه خدمات مشاوره و مراقبت در منزل حرکت کنیم، پوشش خدمات پرستاری در منزل را بهترین و مهمترین تسهیل کننده در این مسیر دانست. وی افزود: طرح پوشش بیمه خدمات پرستاری در منزل در ابتدا و به صورت آزمایشی در سه استان تهران، کرمان و همدان با ۵ بیماری نارساییهای قلبی، سکتههای مغزی، سرطانها، بستری در ICU‬ با علت بیماریهای مزمن و یرقان نوزادان صورت گرفت و در ادامه برای دریافت نتیجه بهتر سه استان گیلان، یزد و اردبیل نیز به این مجموعه اضافه شدند و در دو بیماری نارساییهای قلبی و بیماران بستری در‬ ICU به مدت یک ماه دیگر بر اساس بستههای خدمتی اعلام شده و به صورت آزمایشی این طرح را دنبال خواهند کرد. معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اجرای این طرح موجب رضایت بیماران، افزایش کیفیت و کاهش هزینههای سلامت میشود، افزود: در جریان برگزاری این طرح، کمیته تخصصی معاونت پرستاری و بیمه سلامت به صورت هفتهای جلساتی را خواهند داشت و نواقص و موانع کار را بررسی و رفع خواهند کرد. طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز با بیان اینکه حرکت جمعیت به سمت سالمندی توجه به بحث خدمات پرستاری در منزل را جدی تر میکند، گفت: برای ما در موضوع خدمات پرستاری در منزل قبل از کاهش هزینهها آسایش و رضایت بیماران و خانوادههای آنان مورد توجه است، چرا که معتقدیم در فضایی که درمان پاسخ نمیدهد و مراقبت جایگزین آن میشود، آرامش و آثار روانی میتواند بر بیماریها فائق آید. وی افزود: موضوع یک اقدام بین بخشی است که مورد توجه وزیر بهداشت نیز هست. لذا ما به صورت جدی به دنبال نتیجه مطلوب این طرح هستیم.

گذاشتن نظر