اخبار

دبیر انجمن آسیب شناسی مطرح کرد؛ ماجرای کیت های قاچاق در آزمایشگاه ها

۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ فروردين

دبیر انجمن آسیب شناسی مطرح کرد؛ ماجرای کیت های قاچاق در آزمایشگاه ها دبیر انجمن آسیب شناسی ایران، با اشاره به افزایش هزینه های مواد مصرفی و تجهیزات آزمایشگاهی، گفت: افزایش هزینه ها باعث شده برخی آزمایشگاه ها از روش های جدید در انجام تست ها صرف نظر کنند. به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی برومند، روز سه شنبه در نشست خبری روز آزمایشگاهیان (۳۰ فروردین)، به تشریح وضعیت آزمایشگاههای پاتولوژی در کشور پرداخت و افزود: آزمایشگاه یک سازمان کاملاً منحصر به فرد در حیطه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است. وی با اشاره به ساختار تخصصی آزمایشگاه، گفت: آزمایشگاه از معدود سازمانهای چند تخصصی است و از همین رو، انتظار میرود نگاه تخصصی به آزمایشگاه داشت. برومند در ادامه به وضعیت آزمایشگاهها اشاره کرد و افزود: ما با بیماری مزمن در حیطه آزمایشگاههای بالینی مواجه هستیم و علت آن نیز، عدم نگاه تخصصی و کم دیده شدن آزمایشگاهها در روند ارتقای نظام سلامت کشور است. دبیر انجمن آسیب شناسی ایران، با عنوان این مطلب که آزمایشگاههای بالینی کشور وضعیت خوبی ندارند، گفت: به رغم اینکه در سالهای اخیر و به دنبال اجرای طرح تحول سلامت، وضعیت آزمایشگاهها تا حدودی تغییر کرد و بهبود یافت، اما مسئله اصلی و معضلی که آزمایشگاهها با آن مواجه هستند، تعرفه است. وی ادامه داد: با تقسیم بندی تعرفه به دو جز فنی و حرفهای، وضعیت آزمایشگاهها تغییر کرد اما متأسفانه جز فنی که شامل هزینه تمام شده است، خیلی مورد توجه قرار نگرفت و مشورتهای انجمنها نیز مد نظر قرار نگرفت. برومند افزود: مشکل ما این است که هزینه تمام شده در آزمایشگاه هنور مورد قبول وزارت بهداشت و بیمهها نیست. البته در چند ماه اخیر، این موضوع در وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه و اداره تجهیزات پزشکی وزارتخانه، اندکی مورد توجه قرار گرفته و تعامل خوبی با انجمن داشتهاند. دبیر انجمن آسیب شناسی ایران، با انتقاد از دیده نشدن افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی هزینههای مصرفی آزمایشگاهها در سال گذشته، گفت: سال گذشته قول دادند از شهریور، تعرفه فنی مورد تجدید نظر قرار بگیرد، اما این اتفاق نیفتاد. وی ادامه داد: البته برای سال ۹۸ قبول کردهاند که تعرفه فنی آزمایشگاه ۲۵ درصد افزایش پیدا کند که با توجه به نرخ تورم و رشد هزینهها، کافی نیست. برومند با اشاره به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید مواد و تجهیزات مصرفی آزمایشگاهها، گفت: متأسفانه شرکتهای تجهیزات پزشکی، با لحاظ کردن هزینههای جانبی، باعث میشوند که اثرات ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی ملموس نباشد و باعث شود با قیمت بیشتری، مواد و تجهیزات مصرفی را در اختیار آزمایشگاهها قرار دهند. دبیر انجمن آسیب شناسی ایران، بر ضرورت بازنگری تعرفه فنی آزمایشگاه در طول سال تاکید کرد و افزود: افزایش هزینهها باعث میشود که مجبور شویم بیش از یکبار در سال، تعرفه فنی مورد بازنگری قرار گیرد. زیرا، آزمایشگاه وابسته به ارز بوده و نمیتوان آثار نوسانات ارزی در افزایش هزینههای آزمایشگاه را نادیده گرفت. وی با عنوان این مطلب که سال گذشته برای آزمایشگاهها به سختی گذشت، گفت: البته آزمایشگاهها همراهی خوبی با نظام سلامت داشتهاند، به طوری که با مدیریت بهره برداری، در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از حجم خدمات و تستهای آزمایشگاهی که لازم نبود، کاهش پیدا کرد. برومند با اشاره به اختصاص ارز دولتی برای خرید مواد مصرفی آزمایشگاهها، افزود: اگر اختصاص ارز دولتی برای مواد و تجهیزات مصرفی حذف شود، آزمایشگاههای دولتی از ادامه فعالیت ساقط خواهند شد. البته لازم است بدانیم که تهیه تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز دستگاههای آزمایشگاهها شامل ارز دولتی نمیشود و همین مسئله باعث شده قطعهای که تا سال گذشته ۹ میلیون قیمت داشت، به مرز ۳۶ میلیون تومان برسد. دبیر انجمن آسیب شناسی ایران، در ارتباط با وجود کیتهای قاچاق در آزمایشگاهها، گفت: متأسفانه سیستم نظارتی در کشور ضعیف است و این شامل وزارت بهداشت، بیمهها و سازمان نظام پزشکی میشود که در این امر دخیل هستند. وی با عنوان این مطلب که کیت قاچاق هم میآید، افزود: کیت قاچاق هم وارد میشود و هم استفاده می شود، اما به راحتی قابل ردیابی و جلوگیری از ورود آنها نیستیم. البته با توجه به سختگیری اداره کل تجهیزات پزشکی در استفاده از مواد و تجهیزات مصرفی آزمایشگاهها، این موضوع در بخش دولتی کنترل شده است.

گذاشتن نظر