جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتی درمانی فرومد
آدرس شاهرود روستای حسین آباد کالپوش مرکز بهداشتی درمانی
 مسول فنی دکتر مریم یارمحمدی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی-
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه