جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه عظیما (درمانگاه شهید رجائی)
آدرس شاهرود - خیابان فردوسی مقابل اداره دارائی و اقتصاد
 مسول فنی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی-
ساعت کار
تلفن 2221550 2226142
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه