جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر امیر آبی
آدرس خیابان امام خمینی - بن بست یاسمن - پلاک ثبتی 2/3 فرعی از 4174 بخش 1 اردبیل
 مسول فنی دکتر آفاق امیرآبی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-45-32234017
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه