جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه آسیا
آدرس ایلام- خ آیت اله حیدری - روبروی اداره کل تربیت بدنی
 مسول فنی دکتر ماشا ءاله با با شاهی
خدمات بیوشیمی -هورمون-نفلومتر-الکتروفورز-سرولوژی-هماتولوژی-میکروبشناسی-انگل شناسی-قارچ شناسی-بیوشیمی ادرار-PCR-پاتولوژی - ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-81-33365894
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه