جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهار
آدرس مازندران - ساری -
 مسول فنی آقای دکتر پریدل
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار
تلفن 0098-11-52242732
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه