جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاههای دانشکده علوم پزشکی
آدرس اردبیل-میدان بسیج-دانشکده علوم پزشکی-دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 مسول فنی رضا بنابی
خدمات علمی-آموزشی-پژوهشی
ساعت کار
تلفن 09332390146
پست الکترونيک http://www.iauardabil.ac.ir/web_med/index.htm
وب سايت http://www.iauardabil.ac.ir/web_med/index.htm

تصاویر آزمایشگاه