جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان
آدرس تاکستان خیبان شهید رجایی
 مسول فنی دکتر یاسر عبدالعظیمی
خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 02825220101
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه