جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشکده مهندسی مواد
آدرس سمنان، جاده سمنان-دامغان،روبروی پارک سوکان،دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد و صنایع،گروه آموزشی مهندسی مواد
 مسول فنی عباس هنربخش رئوف
خدمات میکروسکوپ الکترونی روبشی طیف‌سنج پراش پرتو ایکس ديلاتومتر
ساعت کار
تلفن 02313354119
پست الکترونيک www.Semnan.ac.ir
وب سايت www.Semnan.ac.ir

تصاویر آزمایشگاه