جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه میکروسکوپی الکترونی دانشکده فنی مهندسی واحد علوم و تحقیقات
آدرس بلوار اشرفی اصفهانی، پونک
 مسول فنی سعید ناطق
خدمات بررسی پروژه های رشته های مختلف میکروببولوژی و متالوژی
ساعت کار
تلفن 44869725
پست الکترونيک srbiau.ac.ir
وب سايت srbiau.ac.ir

تصاویر آزمایشگاه