جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شفاءاردكان
آدرس اردکان - اردكان - خیابان سعدی
 مسول فنی دکتر علی متإلهی
خدمات انجام آزمایشهای ایمونولوژی - بیوشیمی - ایمونولوژی - هورمون شناسی - ادرار و انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-352-7224567
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه