جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه بیمارستان دکتر شریعتی فسا
آدرس فسا - بیمارستان دکتر شریعتی فسا
 مسول فنی
خدمات
ساعت کار
تلفن 0731-3333333
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه