جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه بیمارستان قائم
آدرس کرمان- بردسیر -بلوار آزادگان
 مسول فنی دکتر الهام جعفری
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 03422522081
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه