جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شفائ الرضا
آدرس طلاب – چهار راه برق – شیخ صدوق 1
 مسول فنی دکتر صدیقه اشرافی کاخکی
خدمات آسیب شناسی بالینی و سیتو لوژی
ساعت کار
تلفن 0098-511-2738061
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه