جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه حضرت امام رضا (ع)
آدرس شبکه بهداشت و درمان
 مسول فنی دکتر نسرین پور یموت
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 0098-551-3357031
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه