جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیا
آدرس کرمان بافت -انتها بلوار امام
 مسول فنی سپیده مهر اوران
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 03474228810
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه