جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مهرگان
آدرس کرمان خیابان ابوحامد بیمارستان مهرگان
 مسول فنی مهناز یزدان پناه
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 2268435
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه