جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ازمایشگاه بیمارستان افضلی پور
آدرس کران بزرگراه امام خمینی بیمارستان افضلی پور
 مسول فنی عبدلارضا جوادی
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 3222250
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه