جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه بیمارستان باهنر
آدرس کرمان خیابان قرنی-بیمارستان باهنر
 مسول فنی دکتر جهانبانو شهریاری
خدمات پاتوبیولوزی
ساعت کار
تلفن 2235011
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه