جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر قديريان
آدرس اصفهان.شهرضا خ حكيم فرزانه مجتمع پزشكي مركزي
 مسول فنی دکتر قديريان
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-321-3244100
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه