جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شفا
آدرس کرمان -بم میدان فرمانداری ساختمان پزشکان امام حسین
 مسول فنی علی فخرشفائی
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 03442312700
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه