جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه حکیم
آدرس کرمان -بافت خیابان طالقانی شرقی ساختمان پزشکان
 مسول فنی سپیده مهراوران
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 0347422480
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه