جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه حکیم
آدرس کرمان خیابان استقلال
 مسول فنی حسین نیک پور
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 2470644
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه