جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه صبا
آدرس کران خیابان عباس صباحی
 مسول فنی رضا ملک پور
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 2233600
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه