جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه بیمارستان سیدالشهدا
آدرس کرمان خیابان استقلال
 مسول فنی دکتر رشید فرخی
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه