جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شهيد مطهري
آدرس کرمانشاه - کرمانشاه-شاطر آبادجنب بهزيستي
 مسول فنی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار
تلفن 0098-831-8240667
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه