جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر خورشيد
آدرس فسا – بلوار مطهري
 مسول فنی دكتر خورشيد
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-731-2224466
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه