جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر راد
آدرس قائمشهر -خ مدرس
 مسول فنی دكتر راد
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-123-2200700
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه