جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شفا
آدرس کاشان.خیابان شهید بهشتی.مجتمع درمانی شفا
 مسول فنی دکتر محمدرضا سلطان
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-362-4443555
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه