جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سینا
آدرس خیابان شهید داوودی
 مسول فنی دکتر مهدی کریمی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-581-2228488
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه