جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه خیام
آدرس فردوسی جنوبی.فردوسی56
 مسول فنی دکتر احمد تقوی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-531-2241394
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه