جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان 22 بهمن
آدرس کوی طلاب.پیچ دوم تلگرد
 مسول فنی دکتر بهیه ظریف ذاکریان
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-2595517
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه